دکتر مسعود هاشمی

امام علی(ع) فرمودند: زمانه ای خواهد رسید که چاپلوسان باطل مقرب می شوند و بدکاران فاجر مقام می گیرند و افراد منصف ضعیف می شوند و صدقه دادن به مستمندان را غرامت شمارند و بر رفت و آمد با خویشان منّت می گذارند و واجبات را برای فخر فروختن به جا می آورند و در آن زمان برای اجرای امور با زن ها مشورت می کنند و کودکان امیر می شوند و خواجگان به تدبیر امور می پردازند.

منبع:کلمات قصار امام علی بن ابیطالب علیه السلام

ویراستار: دکتر مسعود هاشمی